تماس با مسئولین
جستجوsearch

بهترین بودن صرفاً بزرگترین بودن نیست

 • حسین صالحی مدیر عامل مدیر عامل تحصیلات:لیسانس
  سوابق کاری در این صنعت: 19 سال
  تلفن تماس:88322133-021 داخلی :
  تلفن همراه
  پست الکترونیکیh.salehi@egn-co.com<;br/>
 • بیتا تهرانی معاونت بازرگانی معاونت بازرگانی تحصیلات:لیسانس
  سوابق کاری در این صنعت: 14 سال
  تلفن تماس:88322133-021 داخلی : 2
  تلفن همراه 2899716-0912
  پست الکترونیکیb.tehrani@egn-co.com<;br/>
 • حامد صالحی معاونت پروژه ها معاونت پروژه ها تحصیلات:لیسانس
  سوابق کاری در این صنعت: 8 سال
  تلفن تماس:5- 56235964-021 داخلی : 2
  تلفن همراه 2466813-0912
  پست الکترونیکیhamed.salehi@egn-co.com<;br/>
نام و نام خانوادگی: Name
سمت :Title
g